Home

Skolverket fortbildning

Fortbildning på avancerad akademisk nivå som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styrnings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledarskapet Skolverket erbjuder bokningsbart stöd till kommunala och fristående huvudmän, som vill utveckla och höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen i sin verksamhet. Fortbildning för rektorer. Utveckla din förmåga att leda och organisera

Fortbildning för rektorer - Skolverket

Fortbildning förbättrar matematiken i förskolan Pedagoger i förskolan lägger mest tid på talförståelse, talföljd och geometri. Det behövs kompetensutveckling för ökad medvetenhet så att de möjligheter som finns i förskolans miljöer bättre tas tillvara och barnens matematiska tänkande utmanas på ett djupare plan, visar en forskningsgenomgång På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2016:709

Skolverket har i uppdrag att till och med 2019 svara för genomförandet av Lärarlyftet II. Fortbildning rektorer. Ska kunskapsresultaten fortsätta öka i svensk skola och alla barn och elever lära sig mer så behövs duktiga skolledare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap på varje förskola och skola Aktuellt från Skolverket 23 april 2020 Mikaela Zelmerlööw Author: Mikaela Zelmerlööw Created Date: 4/15/2020 4:57:50 PM. Skolverket ska med utgångspunkt i Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Viss fortbildning ska riktas mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. KI, presenterar vi en kvalificerad kostnadsfri fortbildning i medicinsk elevhälsa. Kunniga experter inom elevhälsa talar om hälsofrämjande insatser som verkligen fungerar Verksamhet. Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja nationellt prioriterad fortbildning och viss annan kompetensutveckling, stödja utvecklingen av flexibla former för vuxenutbildning, informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet (bland annat genom att svara för att sammanställa och sprida kunskap om forskningsresultat), svara för vissa andra.

Kurser och utbildningar - Skolverket

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå Inledande bestämmelse. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare. Fortbildningen syftar till att lärarna ska bli behöriga att undervisa i fler skolformer, årskurser och ämnen, så att elevernas måluppfyllelse kan öka Fortbildning för lärare från förskolan till vux. Vi på Lärarfortbildning AB brinner för att utveckla lärandet i förskolan och skolan och har gjort det i mer än 30 år. Här hittar du vårt utbud av kurser, konferenser och uppdragsfortbildning 2020

Gothia Fortbildning och Lärarnas Riksförbund bjuder in Sveriges lärare och skolledare till årets kompetensutvecklingsdag Lärkraft. Läs mer 2020 års program nedan och välkommen åter 2021! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. I oktober 2020 fick vi ta del av en heldags kompetensutveckling med fokus på. Det ingår även i uppdraget att ansvara för att tillhandahålla fortbildningsmoduler och en webbplats för fortbildningen. Skolverket och SPSM ansvarar också för att utveckla fortbildningsmoduler för de nya målgrupperna, förskollärare och lärare i förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Fortbildning Värderingsverktyget Webbutiken Följ oss. SPSM på Facebook SPSM på Twitter SPSM på Youtube SPSM på Instagram Följ oss på Linkedin. Kontakta oss. Telefon: 010 473 50 00. Fax: 010 473 66 42. E-post: spsm@spsm.se. Tillbaka till toppen.

Skolverket borde få i uppdrag att se till att det finns introduktionsplatser till alla nya lärare och regeringen bör finansiera fortbildning så att lärare som behöver det inte behöver betala själva. Tid för rådgivning och fortbildning av personalen blir lidande när vinsterna sätts främst Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för fortbildning i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan. 2 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel. Förutsättningar för statsbidrag. 3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas. Skolverket erbjuder Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5 hp på kvartsfart). Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande Fortbildning för rektorer. Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Skolan utsätts idag för omfattande förändringar och utmaningar som ställer krav på ett skolutvecklande förändringsledarskap där även lärares kunnande och lärande men också elevers inkludering och skolresultat kommit att bli rektors angelägenhet Fortbildning för lärare och skolledare i grundskolan. Vi arrangerar kurser, konferenser och uppdragsfortbildning - Läs mer & anmäl dig idag

Även när det gäller deltagande i statliga program för fortbildning av lärare kan det skilja mycket mellan olika kommuner. Skolvärlden har med hjälp av statistik från Skolverket undersökt vilka kommuner som fick bidrag för två av programmen, matematik- och läslyften, under läsåren 2015/16-2017/18 (grund- och gymnasieskolan) Om Skolverket Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.s Logga in. För att kunna slutföra en beställning behöver du ha ett användarkonto hos Gothia Fortbildning. Är du medlem i Mind? Ha din rabattkod redo och ring sedan kundservice för att göra din beställning: 08-462 26 70

Fortbildning förbättrar matematiken i förskolan - Skolverket

 1. MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet
 2. skolverket.se Fortbildning om hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik kan hanteras på olika sätt - allt från rätten till sex- och samlevnadsundervisning och ett förtroendefullt föräldrasamarbete, till den akuta situationen där en flicka eller pojke kan ha blivit utsatt för hot
 3. Fortbildning för förskolepersonal. Under 2020 lanserade förlaget Rabén och Sjögren boken Alfons Åberg undersöker och experimenterar. Varje uppslag i boken innehåller en kort text där Alfons på något sätt introducerar temat för undersökningen, en lista med material samt bilder och text som förklarar hur undersökningen genomförs
 4. En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet. IPD-rapport er Nr 2008:01. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (Eds). (2009). Barns tidiga lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Antologi
 5. Skolverket är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-4185. Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Reachem AB, organisationsnummer 556764-7093. Genom att klicka på bekräfta bekräftar du att du är införstådd med att Skolverket hanterar dina personuppgifter i samband med anmälan
 6. Som svar på HLF:s skrivelse den 20 augusti meddelar Skolverket att grundskolans lärare ska få stöd för att implementera den reviderade kursplanen. Stödmaterialet ska vara ämnesspecifikt och ska finnas tillgängligt under våren 2021 eftersom den nya kursplanen börjar gälla under sommaren

Lärarlyftets kurser och utbildningar - Skolverket

Fortbildning för vux- och sfi-lärare. Vi arrangerar kurser, konferenser och uppdragsfortbildning - Läs mer & anmäl dig idag Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare som syftar till att ge dem 1. behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk, 2. behörighet att undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, elle Skolverket Yttrande 2020-10-22 2 (11) Dnr 4.2.1-2020:1079 betänkandet att Skolverket ska ta fram webbkurser och FFR-kurser (fortbildning för rektorer på avancerad akademisk nivå) Skolverket angivna målen för fortbildningen. De universitet och högskolor som utsetts av Skolverket att anordna fortbildningen ska ges frihet att själva avgöra vilket studiematerial och vilka verktyg de önskar använda i fortbildningen. Regeringsbeslut I:3 2015-06-1 Förskolekompassen För dig som möter barn som har svårt att navigera I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer i förskolan kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå.

Fortbildning och kompetensutveckling för lärare och

Skolverkets fortbildning kring digitalisering. Under slutet av förra året publicerade Skolverket ett fortbildningsmaterial kring digitalisering. Syftet är att pedagoger ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Läs mer om satsningen på Skolverkets webbplats>> Fortbildning om hedersrelaterad problematik - om skolans och förskolans ansvar och möjligheter riktar sig till personal inom skola och förskola. Fram till den 20 maj går det att anmäla sig till..

Möjligheten till fortbildning är största vinsten med sambedömning - Skolverket hade nog hoppats på att få belägg för och goda exempel på hur sambedömning av de nationella proven kan leda till en mer likvärdig bedömning. Men vi hittade inte riktigt de svaren, säger hon NC har bland annat som uppdrag att sprida forskning och beprövad erfarenhet samt stödja implementering av forskning och styrdokument. Som ett led i detta arbete är kompetensutveckling av lärare och skolledare en betydande del av vår verksamhet Skolverket bildades 1991 och ersatte Skolöverstyrelsen (SÖ). Skolverket har sitt säte i Stockholm. Verket är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör. Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja nationellt prioriterad fortbildning och viss annan kompetensutveckling, stödja utvecklingen av flexibla former för vuxenutbildning, informera och.

https://larportalen.skolverket.se/ (4) 3 Processen startar och slutar hos eleverna. Enligt Timperley är det första steget i all kompetensutveckling att bilda sig en uppfattning om elevernas kunskaper och färdigheter. Som lärare bör man fråga sig vilka behov eleverna har Tips på olika former för kollegialt lärande Boken Barnets rättigheter - barnkonventionen i förskolan av Åsa Ekman passar bra som underlag för kollegiala diskussioner. Även Förskoletidningen nr 1 2020 lyfter barnkonventionen som tema med många intressanta artiklar att läsa och diskutera utifrån.. Så anmäler du dig till webbkursen Klicka på knappen nedan för att gå vidare med. Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för samtliga Sveriges skolledare, vårt lands viktigaste chefer. Här erbjuds fortbildning och kompetensutveckling för morgondagens skolledare, rektorer, biträdande rektorer samt skolchefer Bra fortbildning kan, enligt Martin Karlberg, definieras som fortbildning som efterfrågas av lärare eller fortbildning som har effekt på skolans mål I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat. Kommenter

Den tid som är mycket viktig ur professionaliseringsperspektiv. Allehanda kompetensutvecklingsinsatser görs nu för nyutbildade. Skolverket initierar och genomför de s.k. lärarlyften. I de områden som man anser att det behövs fortbildning i beställer man kurser av högskolorna. Lärarlegitimationen införs Skolverket erbjuder fortbildning för SYV-ar. Framtidsutsikter. Efterfrågan på personer med Studie- och yrkesvägledningsexamen varierar på arbetsmarknaden beroende på om det är inom skolan, myndigheter eller privata företag För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. Berörda aktörer måste ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas

Fortbildning i biologi Webbkonferens. 1-12 oktober 2020. Webbkonferens. Andreas har en bakgrund som gymnasielärare i biologi och har även arbetat med modulutveckling för Skolverket. 3. Fältstudier som stärker biologiundervisningen och ökar förståelsen för vår omvärl Fortbildning online för dig som undervisar i spanska från årskurs 6 till gymnasiet/komvux. Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Digitala föreläsningar med forskning och praktiska verktyg samt inspiration Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 - 527 331 12 E-post: anders.palm@skolverket.s Aktuella lediga platser : Skolverket. Recensioner från anställda. Ta reda på mer om Skolverket. Utforska aktuella lediga platser. Hitta ett jobb på Skolverket nu

Regleringsbrev 2019 Myndighet Statens skolverk

Jag har aldrig varit på fortbildning inom musik, så det här blir första gången under mina nio år som lärare. Det känns superlyxigt, säger Céline Esstasy till Skolvärlden. Årets stipendiater delar ett intresse för att använda musiken för att väcka elevernas språkintresse Fortbildning Konferensen finns tillgänglig digitalt 26 januari - 4 februari 2021. Modersmål Webbkonferens. Välkommen Skolverket Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. 2019-12-18 11:03 66. Skolverket bidrar med 1,4 miljoner till interkulturell fortbildning i Jokkmokk. Sedan hösten 2013 har elevunderlaget i Jokkmokks kommun förändrats i och med den stora mängd nyanlända barn och ungdomar. Utifrån en nulägesanalys och genomförda workshops har prioriterade utvecklingsområden identifierats och förslag till insatser tagits fram Skolverket Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995-2015 - Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen 2019-06-14 10:43 26

Anmälan till Skolverket. Umeå universitet är utbildningsanordnare i Skåne med omnejd. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket. Utbildningen vänder sig till verksamma rektorer för förskola. Antagningsbesked med svarskrav. När Umeå universitet mottagit anmälningarna från Skolverket gås de igenom och granskas Fortbildning Forskarstuderande Anmälan och antagning Sök information, nyheter, utbildning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet. Läs mer. Ekonomi, organisation och marknadsföring Fortbildning för rektorer i förskola. Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla pedagogisk verksamhet i förskolan inriktad mot att leda förskolepersonalens arbete med barns utveckling och lärande

Vi har kurser som är lämpliga som fortbildning och kompetensutveckling för verksamma lärare i svenska och andra ämnen. I de flesta fall är kurserna också öppna för andra intresserade. Om t.ex. en skola är intresserad av en kurs, kan ni höra av er för att diskutera en uppdragsutbildning. Annars söker man kurserna som enskild student Fortbildning Institutionen för språkstudier erbjuder en mängd kurser som är lämpliga som fort- och vidareutbildning - både inom det reguljära kursutbudet och som uppdragsutbildning. Vi medverkar också i några kurser som Skolverket upphandlat inom ramen för Lärarlyftet II Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM. Resurser. Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket, skriver läraren Heidi Henftling. Kommentera. Grundskolor stänger efter smittspridning Min skola/förskola ligger i (fyll i kommun). Välkommen till fortbildning. Skolverket och anordnande lärosäten välkomnar vuxenutbildningens rektorer till fortbildning och samarbete. 09.15 - 09.45 Att förstå och hantera komplexitet i vuxenbildningens ledaruppdrag. Pia Skott, forskare från Stockholms universitet, presenterar forskning om komplexitet i skolledarskap oc

Bygga svenska för årskurs 1-3. Ladda ner bedömningsstödet Bygga svenska under fliken Material. Längst bak i häftet finns blanketter för att följa elevernas språkutveckling Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande

Kalender - Skolverket

 1. Steg 1 - Elevens språk och erfarenheter. Kartläggningen i Steg 1 ger skolan en bild av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar.. Ladda ner materialet. Lärarhandledning (pdf) Samtals- och dokumentationsunderlag (pdf
 2. Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 i grundskolan samt för gymnasieskolans introduktionsprogram
 3. Skolverket ska inventera behovet av fortbildningsinsatser för lärare i historia 17 september 2020 Som svar på HLF:s skrivelse den 20 augusti meddelar Skolverket att grundskolans lärare ska få stöd för att implementera den reviderade kursplanen
 4. Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendatione
 5. SPSM Fortbildning Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare Nätbaserad kurs . Visa alla Aktuellt utbud av nätbaserade kurser. Dela på Facebook Tipsa via mail Dela på Linkedin Dela på Twitter Skriv ut.

Den nya fortbildningsinsatsen är en del av en nationell kompetensutveckling som Skolverket initierade under 2017. Bakgrunden var att språklärare är en stor grupp lärare som inte tidigare varit målgrupp för någon egen skolutvecklingsinsats på nationell nivå Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Regeringen anser att fler män ska jobba i förskolan och har gett Skolverket uppdraget att få fler män att söka sig till förskolan och till utbildningen. Genom att öka andelen manliga förskollärare ska förskolebarnen förstå att kön inte ska vara avgörande för vilket yrke man väljer Enligt skolverket har cirka 25 % av eleverna en utländsk bakgrund, varav c:a 72 000 är nyanlända. Den demografiska förändringen ställer oss matematiklärare inför en stor utmaning. Centrum för fortbildning, Kalmg. 5, 121 45 Johanneshov, 070-690 28 85, info@fortbildning.s Skolverket ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder för att främja att elever studerar språk och matematik samt för att motverka andra eventuella negativa effekter av ett borttagande. Skolverket ska hålla Regeringskansliet Fortbildning om validering (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017

”Känns superlyxigt med fortbildning” | Skolvärlden

Skolverket - Wikipedi

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att.. Skolverket ser att det är viktigt att det finns ett strategiskt ledarskap som kan driva digitaliseringsarbetet framåt. Vi erbjuder fortbildning i digital kompetens. Behovet av fortbildning i digital kompetens är något vi på Internetstiftelsen ofta möter i vår kontakt med lärare Fortbildningen av lärare är en del av Lärarlyftet, regeringens stora satsning för att säkra tillgången på lärare med rätt behörighet och bra utbildning, höja yrkets status samt göra yrket attraktivare. Andra satsningar inom Lärarlyftet är bland annat vidareutbildning för att ge obehöriga lärare behörighet samt forskarutbildning Modersmålslärare I Kungsbacka kommun har 2015 deltagit i Läslyftet. Ewa Pyk, språklärare i 25 år, har varit handledare för gruppen. Hon har sedan 2012 arbetat som modersmålslärare i tyska på Enhet modersmål i Kungsbacka kommun Fortbildning. Dags att söka till högskolan! Du måste inte läsa en högskolekurs i programmering just nu, för att klara höstens undervisning. Skolverket kommer att förse skolorna med material vad det lider, men än så länge får du hålla till godo med mina tips. Och du, skriv gärna i kommentarsfältet om du har något annat tips

Lärportalen Sidan kunde inte hittas - Skolverket

Här nämns dels att viss fortbildning kommer att riktas mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation, dels kartläggningsmaterialet, dock inte med namn. Skolverket har haft i uppdrag att ta fram förslag till kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande för förskoleklassen I denna pilotomgång av utbildningen står Skolverket för anmäld rektors och en medföljares kost och logi, vid utbildningsdagar på kursgården. Fortbildningen kommer, utifrån nuvarande riktlinjer från FHM att äga rum dels on-line och dels på internat vid Sigtunastiftelsen Hotell & konferens i Sigtuna

Digital kompetens i styrdokumenten – Strategier för lärande

Utbildning och samverkan Fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Listan över framtidens utmaningar kan göras lång; teknikutveckling, digitalisering, På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet. Utbildningar kan också skräddarsys efter verksamheternas behov Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer till Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet. Anmälan görs till Skolverket och lärosätet tar sedan hand om själva antagningen till utbildningen. Anmälan. Anmälan till fortbildningen är stängd

Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av

Vi arrangerar kvalificerad fortbildning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vi har tillgång till branschens högsta kompetenser och erbjuder en mångfald och bredd av utbildning till marknadens bästa pris. Alla verksamheter är unika. Liksom de människor som vistas där Skolverket ansvarar för utbildningen av resurspersonerna, enligt förslaget. Enligt den tidsplan Skolverket föreslår genomförs fortbildningen i full skala från och med hösten 2013

Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala

Kurser, konferenser & fortbildning för lärare

#fortbildning, #Skolverket. Dagen har bjudit på spännande fortbildning. Kvart över sju gick bilen från skolans parkering mot Linköpings konserthus där Skolverket väntade. Programmet handlade om hur vi ska tänka och agera om eller när vi ska skriva åtgärdsprogram Fortbildning Creaza - Eskilstunas nyaste verktyg Creaza är ett kreativt och modernt läromedel som gör det enkelt för elever och lärare att skapa fantastiska tecknade serier, filmer, digitala historier, tankekartor och presentationer

Bedömning som business | Lärande & bedömningSatsning på specialpedagogik - RegeringenLärkraft – konferensen för lärare och skolledare | GothiaEn blogg om skolutvecklingen i Håbo kommun

Fortbildning för lärare. För dig som undervisar i ämnen som du saknar behörighet för; 2019 är det vara möjligt att läsa kurser i programmering med ämnesdidaktisk inriktning som LiU ger på uppdrag av Skolverket. Kurserna är på 7,5 hp, går på kvartsfart. Som tidigare meddelats har Historielärarnas förening inlett ett samarbete med Världskulturmuseerna kring fortbildning och informationsspridning i frågor av intresse för HLF och dess medlemmar. Nu bjuder Världskulturmuseerna in lärare till samverkan om digitala undervisningsresurser. Ta chansen att vara med och påverka utbildningskoncept för din historieundervisning Skolverket tipsar också om olika former av fortbildning för lärare och har en stor del av sidan ägnad åt resurser kring skolutveckling. Här finns gott om material och helt säkert något som passar just dig, ditt arbetslag, din ämnesgrupp eller din skola. Känner du att jag skriver dig på näsan nu? Bra, då har du koll Uppdatering 180627: Detta arrangemang är inställt, men Eslövsdagen återkommer nästa år. Den 13 augusti 2018 arrangerar Skånekretsen av Historielärarnas förening, för femtonde året i rad, den så kallade Eslövsdagen med fortbildning för historielärare insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; beslutade den 30 november 2018. Skolverket föreskriver följande med stöd av 25 § 3 förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller så-dana insatser

 • Hanau silver makers marks.
 • Ekonomiska strukturer i sverige.
 • Onsdag odens dag.
 • Terrazzogolv.
 • Plywood spårad.
 • Trp 70 pris.
 • Tina turner tod.
 • Ragdoll bicolor brun.
 • Vhs bretten 2018.
 • Glen els alrik.
 • Husqvarna safir plus manual.
 • Danska researrangörer.
 • Pseudocysta pancreas.
 • Kährs ardenne.
 • Styrelseordförande roll.
 • Snow leopard endangered.
 • Mdr info programm heute.
 • Hyra betongsåg.
 • Retrospektiv övningar.
 • Dött djur i trädgården.
 • Folieformar muffins.
 • Sherlock holmes pc games.
 • Viktklasser brottning 2018.
 • Handskena karpaltunnelsyndrom.
 • Fiskmås engelska.
 • Är det möjligt att bli kortare.
 • Allas prenumerationsservice.
 • Programmieren lernen app.
 • Arsenal spelare 2018.
 • Billigt i bulgarien.
 • Standesamt suhl.
 • Syrien krieg verlauf.
 • Privata förskolor sundsvall.
 • Bombenfund oranienburg aktuell.
 • Cykelspåret bohuslän.
 • Vegamössa brun.
 • Netto varor.
 • Vinna på spel.
 • Kennel feeorin.
 • Scania next generation hytter.
 • Hookah bar.