Home

Förvärvsarbetande scb

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2018. 2019-11-28. Antalet förvärvsarbetande ökade 2018 med 56 700 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 1,2 procent Fortsatt ökning av förvärvsarbetande och lönesumma. Statistiknyhet från SCB 2018-11-29 9.30 . Antalet förvärvsarbetande ökade 2017 med 86 300 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 1,8 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent under motsvarande tidsperiod

Andel förvärvsarbetande. Antalet förvärvsarbetande i november enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) dividerat med befolkningen, 20-64 år. * Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Andel företagare av de förvärvsarbetande Förvärvsarbetande 20-69 år efter yrke (1-siffer SSYK 2012), utbildningsnivå, vistelsetid, födelseregion, kön och ålder. Antal. År 2014 - 201 Sofia Löfgren, SCB +46 010-479 65 86 sofia.lofgren@scb.se Rodrigo Espinoza, SCB +46 010-479 63 33 rodrigo.espinoza@scb.se Enhet Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS): antal Referenstid Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS): Å

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 - 201 Andelen förvärvsarbetande bland utrikes födda skiljer sig dock tydligt åt mellan länderna. År 2016 var andelen nära 65 procent i Norge, kring 60 procent i Danmark och Sverige och drygt 50 procent i Finland. Andelen förvärvsarbetande är alltså nära 15 procentenheter lägre för utrikes födda i Finland än för utrikes födda i Norge Tidsseriehäfte : förvärvsarbetande : folk- och bostadsräkningarna 1910-1985. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. urn:nbn:se:scb-fob-1910_1985 INLEDNING TILL . Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 . Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicera Förvärvsarbetande. Förvärvsarbetande befolkning utgörs av personer som är folkbokförda i Sverige den 31december undersökningsåret och som har klassats som förvärvsarbetande i november i samband med SCB:s avgränsning av förvärvsarbete

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna Ej förvärvsarbetande är personer som inte har klassats som förvärvsarbetande vid SCB:s avgränsning av förvärvsarbete. Barn under 16 år är ej förvärvsarbetande. Personer som ingår i den populationen genom att vara folkbokförda i Sverige men har sitt förvärvsarbete förlagt till annat land i ett icke svenskägt företag som ej förvärvsarbetande * En person räknas som förvärvsarbetande om SCB:s inkomststatistik när dess löne- och företagarinkomst överstiger två basbelopp Förvärvsarbetande och medianinkomster år 2005 per tätort i Exempelbo kommun Avser befolkningen 20-64 år. Inklusive de med 0-inkomst. Tätort: Antal invånare 20-64år: Andel förvärvsarbetande: SCB, Kommunfakta 2007. Källor och copyright: Statistik och tätortsgränser SCB Källa: SCB. Andel (i procent) förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar efter utbildning, kön och mottagningsår 1997 - 2017. Sysselsättningen ökar med tiden i Sverige. Hur länge en person har bott i Sverige påverkar sannolikheten att få ett jobb

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS

 1. Här kan du se jämförande regional statistik över inrikes och utrikes föddas åldersfördelning, utbildningsnivå och andel förvärvsarbetande. Du kan välja att se statistik för en kommun eller ett län
 2. Arbetsintegrerande sociala företag är en väg att få arbete för personer med utländsk bakgrund. Det visar ny statistik från SCB. Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund i dessa företag var 29 procent 2017. På hela arbetsmarknaden hade 22 procent av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund
 3. st en timmes arbete under referensveckan ingår. 3 SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC
 4. En tredjedel av dem som kom 2015 är nu förvärvsarbetande, visar siffror som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram på SVT:s uppdrag. Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i.
Lessebo kommun

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 695 1 408 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 23 22 45 713 100 100 100 100 100 100 3 4 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 4 3 3 4 45 54 50 36 47 41 35 37 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 39 47 43 10 13 10 1 Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå. Hallands län. Näringsgren. Samtliga, antal. Procentuell andel. Uppgift saknas. Förgymnasial utbildning. Gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildnin

Författare: Björn Larsson SCB, RM/RTI-Ö Beskrivning av statistiken i ODB-områdesdatabasen. Beskrivning av register och variabler samt en all- Avgränsning av förvärvsarbetande.. 24 Arbetsställe, näringsgren. Av de asylsökande som kom tilll Sverige 2015 har var tredje i dag ett jobb. Det visar statistik som SCB tagit fram. En av dessa är Aya Sallal som jobbar som hyresadministratör på tekniska. Enquiries anne.danielsenrackner@scb.se Charlotte Samuelsson +46 8 506 948 17 charlotte.samuelsson@scb.se Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Levnadsförhållanden rapport 126, Arbetstider och arbetsmiljö 2010-2011 Beräkningen baseras på data från SCB, RAMS, (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). För att skapa den registerbaserade arbetskraften adderas arbetsförmedlingens uppgifter om antalet öppet arbetslösa och antalet sökande i program till antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen

Förvärvsarbetande är alla personer som hade avlönat arbete minst en timme per vecka under november månad. SCB. Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar,. Andel (i procent) förvärvsarbetande per kön i procent 2016, samtliga 20‐64 Kulturdepartementet har gett SCB i uppdrag att genomföra en förstudie om rikstäckande områdesindelning Förstudien ska presentera förslag på: Tillvägagångssätt för hur statistik om socioekonomisk utveckling ka Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 63 131 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 10 9 19 67 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 2 27 41 34 36 47 41 47 51 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 24 39 31 13 13 10 11 Gymnasial. förvärvsarbetande dagbefolkningen i kommunen. Ca 5 500 Sundsvallsbor pendlade till andra kommuner, vilket utgjorde 11 procent (14 procent män och 9 procent kvinnor) av den förvärvsarbetande befolkningen. Källa: SCB Utpendling Inpendlin

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande och lönesumm

förvärvsarbetande är SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Förvärvsarbetande definieras enligt den metod som gällde i RAMS t.o.m. 2010. Vidare görs en prognos över utvecklingen av antalet förvärvsarbetande per näringsgren, en s.k. näringsgrensprognos. Utifrån antaganden o Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 11 11 23 390 100 100 100 100 100 100 3 3 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 3 37 48 42 36 47 41 39 43 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 30 44 37 12 13 10 11 Gymnasial.

Integration och arbetsmarknad - Statistikmyndigheten SCB

Förvärvsarbetande 20-69 år efter yrke (1-siffer SSYK 2012

 1. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 74 153 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 15 14 29 79 100 100 100 100 100 100 1 1 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 2 24 37 30 35 45 40 50 54 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 27 34 30 14 14 10 12 Gymnasial.
 2. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2017 - män 1 Totalt 5 874 100 100 100 6 673 100 100 100 4 4 Okänd bransch 172 3 2 1 174 3 2 18 19 16 Personliga och kulturella tjänster, m.m 237 4 4 4 256 4 Vård och omsorg 948 16 19 17 1 168 6 Utbildning 675 11 11 11 701 11 11 11 9 1
 3. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 64 131 2 789 2 706 5 495 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 10 10 20 67 100 100 100 100 100 100 1 1 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 1 24 35 29 33 41 37 51 53 49 45 47 Eftergymnasial utbildning 22 33 27 16 16 12 14 Gymnasial.

Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen

 1. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 124 255 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 8 131 100 100 100 100 100 100 1 1 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 2 35 43 39 35 45 40 44 47 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 23 38 31 13 14 10 12 Gymnasial.
 2. Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB Hushållens utgifter 2006-2008: Hushåll i egna hem i storstäder har högre utgifter för boende och ma
 3. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 74 152 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 3 3 7 78 100 100 100 100 100 100 1 1 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 1 35 48 42 35 45 40 43 48 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 20 35 28 9 14 10 12 Gymnasial utbildning.
 4. SCB:s företagsregister. 1.2.2 Variabler . Den huvudsakliga målvariabeln för den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken är . sysselsättningsstatus. som anger om respektive person i målpopulationen är förvärvsarbetande eller inte. En avgränsning är att det endast är personer, 16 till 74 år som kan klassificeras som.

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 8 8 16 390 100 100 100 100 100 100 3 3 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 1 3 37 48 42 36 47 41 39 43 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 30 44 37 12 13 10 11 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 7 6 13 502 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 3 36 47 42 36 47 41 41 44 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 23 39 31 12 13 10 11 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 63 131 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 67 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 2 27 41 34 36 47 41 47 51 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 31 47 39 13 13 10 11 Gymnasial utbildning.

förvärvsarbetande med 3 procent för hela riket jämfört med den tidigare metoden. Den . gamla metoden byggde på att SCB klassificerade en person som förvärvsarbetande eller inte med hjälp av löneuppgiften på kontrolluppgiften (KU). Var lönesumman över en viss gräns klassades personen som förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande klassificeras de som har inkomstbringande arbete under minst fyra timmar i november månad. Förvärvsarbetande - nattbefolkningen är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommu-nen oavsett i vilken kommun man arbetar. Näringsgren. I arbetsmarknadsstatistiken används från och med årgång 2008 standard fö

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2010 Förvärvsarbetande efter sektor 2010 64 130 2 802 2 719 5 522 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 10 10 19 66 100 100 100 100 100 100 1 1 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 1 25 36 30 33 42 37 51 53 49 45 47 Eftergymnasial utbildning 22 33 28 16 15 12 14 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 372 751 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 6 6 12 378 100 100 100 100 100 100 2 2 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 3 36 46 41 35 45 40 41 44 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 39 51 45 13 14 10 12 Gymnasial.

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 686 1 389 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 23 21 44 703 100 100 100 100 100 100 3 3 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 4 2 3 4 45 53 49 35 46 41 35 37 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 38 46 42 10 13 10 1 Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 502 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 3 36 47 42 36 47 41 41 44 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 23 37 30 12 13 10 11 Gymnasial. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hamnade yrkeskategorin på plats nr 20 under 2015 för kvinnor.Det är ett starkt kvinnodominerat yrke med andra ord. Motsvarande 98% av de förvärvsarbetande inom yrkeskategorin ifråga är kvinnor SCB:s statistik - urvalsundersökning. SCB redovisar varje månad sin arbetskraftsundersökning, AKU, som visar förhållandena på arbetsmarknaden med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Undersökningen bygger på intervjuer framförallt via telefon. SCB redovisar AKU för varje månad, kvartal och år FÖRVÄRVSARBETANDE OCH SAMMANRÄKNAD FÖRVÄRVSINKOMST ÅR 2000 : Andel (%) förvärvsarbetande 20 - 64 år: Medianinkomst i 1000 kr 20 - 64 år : Kvinnor: Män: Totalt : SCB, Kommunfakta 2002.

Antal förvärvsarbetande (för att kunna redovisa skada per 1 000 sysselsatta) o Arbetstagare o Egenföretagare Uppgiften om antal förvärvsarbetande fördelat på kön, ålder och bransch har hämtats från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) för 2018 som tagits fram av SCB. På motsvarande sätt används SCB:s Enligt SCB:s definition är personen som sköter företagets löpande förvalt-ning företagets operativa företagsledare. Den operativa företagsledaren be-höver inte vara förvärvsarbetande i företaget. Företagsledare kan också vara en person som inte är folkbokförd i Sverige. I och med att framställ Källa: AV/ISA, SCB/Arbetsmiljöundersökning och SCB/Arbetsorsakade besvär Utgivet av Arbetsmiljöverket, Enheten för statistik och analys, 112 79 Stockholm E-post: arbetsmiljoverket@av.se. Telefon 010-730 90 00, www.av.se är alltså större bland kvinnor än bland män, men för-ändringarna över tid är liksom på föregående fråga små

Pajala kommun

* SCB (Statistiska centralbyrån) 31 december 2019. Mer information. Mer information om bland annat kommunens arbetsmarknad, befolkningsfördelning, byggande, in- och utflyttning, pendling, barn och föräldrar efter familjetyp, och skattesats finns att läsa på SCB:s och Regionfaktas webbplatser I tabellen på nästa sida så innebär kvoterna (förvärvsarbetande) nattbefolkning dividerat (förvärvsarbetande) dagbefolkning. SAMS avser SAMS-databasen innan justeringen, SCB avser statistik från SCB:s statistikdatabas och uppdat avser SAMS-databasen efter justeringen. Nattbefolkningen är alltid densamma förvärvsarbetande som bor eller arbetar i glesbygd. Av de förvärvsarbetande som har bristfällig tillgång vid sin bostad är det endast 13 procent som bor i glesbygd. Och av de förvärvsarbetande som har bristfällig kollektivtrafik vid sin arbetsplats är det 16 procent som har arbetsplatsen i glesbygd

Lägre andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Norde

Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB (totalbefolkningen/ förvärvsarbetande 16-74 år) ökar från 2,14 år 2010 till 2,35 år 2030 8.1.2 SCB:s gruppering ler och förvärvsarbetande för respektive myndighet oavsett vilken kommun uppgif-terna avser. I bilagorna 7 och 8 redovisas tabeller med nyckeltal för area per för-värvsarbetande och hyra per förvärvsarbetande där uppgifterna om lokalerna och för Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 11 10 21 502 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 3 36 47 42 36 47 41 41 44 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 42 54 48 12 13 10 11 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 65 133 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 7 6 13 69 100 100 100 100 100 100 1 1 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 2 27 41 34 35 46 41 48 53 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 29 41 35 12 13 10 12 Gymnasial utbildning.

 1. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 9 390 100 100 100 100 100 100 3 3 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 3 1 2 3 37 48 42 36 47 41 39 43 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 23 36 30 12 13 10 11 Gymnasial.
 2. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB. N00909 Förvärvsarbetande invånare 20-24 år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern 20-24 år dividerat med antal invånare i åldern 20-24 år den 31/12
 3. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 83 168 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 5 4 9 86 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 2 29 43 36 36 47 41 45 50 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 19 31 25 13 13 10 11 Gymnasial utbildning.
 4. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0
 5. Not: Alla uppgifter i tabeller/diagram redovisas enligt SCB:s tätortsavgränsning 2015. Avgränsningen 2015 är framtagen Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
 6. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 53 109 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 8 7 15 57 100 100 100 100 100 100 2 3 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 3 2 3 3 31 43 37 35 46 41 44 48 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 23 37 30 13 13 10 12 Gymnasial utbildning.
 7. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 478 976 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 7 7 15 497 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 2 36 46 41 35 46 41 41 45 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 31 44 38 12 13 10 12 Gymnasial.

Definitioner - Tillväxtverke

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2013 Förvärvsarbetande efter sektor 2013 72 147 2 858 2 767 5 625 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 6 6 12 75 100 100 100 100 100 100 1 2 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 2 29 39 34 34 44 39 48 51 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 20 34 27 14 14 11 12 Gymnasial utbildning. Rumänien Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) Befolkningsstruktur . Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018 Förvärvsarbetande efter ålder och kön (nattbefolkning) Arbetslöshet i länet Tierp Riket Antal Antal ej Andel (%) (15-74 år i Uppsala län) Män 289 032 310 48 Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 75 154 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 79 100 100 100 100 100 100 1 2 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 2 27 40 33 35 45 40 48 53 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 19 37 27 12 14 10 12 Gymnasial utbildning.

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 65 133 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 3 2 5 69 100 100 100 100 100 100 1 1 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 2 27 41 34 35 46 41 48 53 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 15 29 22 12 13 10 12 Gymnasial utbildning. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 695 1 408 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 21 20 41 713 100 100 100 100 100 100 3 4 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 4 2 3 4 45 54 50 36 47 41 35 37 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 52 58 55 10 13 10 1 Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 471 958 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 3 2 5 487 100 100 100 100 100 100 1 2 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 3 2 3 2 35 45 40 35 45 40 43 46 49 43 46 Eftergymnasial utbildning 17 31 23 13 14 10 12 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 478 976 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 11 11 22 497 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 2 36 46 41 35 46 41 41 45 49 42 45 Eftergymnasial utbildning 28 42 35 12 13 10 12 Gymnasial. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2015 Förvärvsarbetande efter sektor 2015 76 156 2 919 2 809 5 728 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 3 3 6 80 100 100 100 100 100 100 1 1 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 1 1 1 1 24 37 30 35 46 40 49 53 49 42 46 Eftergymnasial utbildning 16 31 23 15 14 10 12 Gymnasial utbildning.

Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 74 153 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 2 2 4 79 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 1 2 36 50 43 36 47 41 41 47 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 21 37 29 8 13 10 11 Gymnasial utbildning. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2015 Förvärvsarbetande efter sektor 2015 67 140 2 919 2 809 5 728 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 7 6 13 74 100 100 100 100 100 100 1 1 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 2 28 41 34 35 46 40 49 55 49 42 46 Eftergymnasial utbildning 21 36 28 10 14 10 12 Gymnasial utbildning. Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 17 16 33 502 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 2 2 3 36 47 42 36 47 41 41 44 48 41 45 Eftergymnasial utbildning 33 44 39 12 13 10 11 Gymnasial.

Förvärvsarbetande kvinnor och män - Regionfakt

Viktigt att poängtera är att förvärvsarbetande nattbefolkningen i flera tätorter är underskattad på grund av att Danmarkspendlarna inte är medräknade som tidigare data baserats på. Källa: Region Skåne/SCB Publiceringsår: 201

Kiruna kommunKalmar kommunHuddinge kommunUpplands-Bro kommun
 • Art of dance västerås.
 • Demeter kritik.
 • Byggvarulistan ab.
 • Partnersuche husum.
 • Albinos menschen.
 • Bokanalys elevexempel.
 • Gå ner i vikt av sertralin.
 • Lathund skala.
 • Kustbevakningen stockholm.
 • Minecraft pe mods.
 • Köpa flic.
 • Cloud nine restaurant.
 • Zigaretten teurer.
 • Projekt nätkoll.
 • Träa.
 • Markanvändning synonymer.
 • Uthållig häst.
 • Milla jovovich tochter.
 • Lysekils läkarhus.
 • Vad är amazon fba.
 • Uppfinningar 1900 talet.
 • Vem vet mest junior pris.
 • Får man ha sovrum utan fönster.
 • Mottled eyes.
 • Program arduino.
 • Backend utvecklare utbildning.
 • Vad betyder crianza.
 • Hochzeitslocation kiel strand.
 • Modern hockeyfrilla.
 • Tab pro.
 • Em spegel.
 • Volvo xc60 hybrid test.
 • Träningsbloggar 2018.
 • Ögonfransförlängning pris.
 • Achatina achatina säljes.
 • Förlossningsberättelse ryhov.
 • Www guardian co uk film.
 • Märkning av nötkreatur.
 • Förmånscykel kommun.
 • Leijontornet.
 • 3d printing meaning.