Home

Kroppsvisitation lag

7 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte 1. en kroppsvisitation som avses i 4 §, 2 Lag (2017:125). Verkställighetsföreskrifter. 3. Kroppsvisitation Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om kroppsvisitation. 17 § Vid en kontroll enligt 16 § ska den person vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning varan förs in i eller ut ur Europeiska unionens tullområde ge den tulltjänsteman som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan, transportmedlet eller bagaget Kroppsvisitationen får bara gå så långt som är nödvändigt och får bara ske av sådant som man har på sig eller bär med sig. Det får inte vara otillbörligt kränkande för personen som kroppsvisiteras. Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO- anmälan

Häkteslag (2010:611) Svensk författningssamling 2010:2010

Kroppsvisitering - hur och vad får en polis göra? - Lawlin

 1. Lag (2016:549). 4 a § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §
 2. I 2 - 2 b 55 lagen om behandlingen av häktade och an- hållna m.fl. (behandlingslagen) regleras kroppsvisitation och kropps- besiktning av personer intagna i häkte. Begreppen kroppsvisitation respektive kroppsbesiktning har inte här givits några definitioner som avviker från vad som har sagts i anslutning till behandlingen av mot- svarande regler i KvaL (se prop. 1981/82:141 s. 50 f)
 3. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, Lagen (1988:205) om rättsprövning har därför ansetts tillämplig. HFD 2017:22:Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag
 4. Lagen säger att bältesspänning ska vara kortvarig. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska underrättas om patienten ska spännas fast under en längre tid. Kroppsvisitation innebär att personal undersöker kläderna man bär och det man har med sig, till exempel väskor
 5. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:72
 6. En kroppsvisitation kan utföras när som helst under en tullkontroll, och ska helst genomföras inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme. För att få göra en skyddsvisitation krävs att det föreligger misstanke om brott mot smugglingslagen eller annan lag som anges i 1 § smugglingslagen

Tullag (2016:253) Svensk författningssamling 2016:2016:253

Kroppsvisitation - Gripande, häktning, anhållande - Lawlin

Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen om skyldighet för en region att erbjuda hälso- och sjukvård gäller även rättspsykiatrisk vård.Det som sägs i denna lag om en region gäller också en kommun som inte ingår i en region. Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven Lagens syfte och skyddsändamål 1 § Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot 1. sabotage, Kroppsvisitation, som är av mer väsentlig omfattning,.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är en svensk lag, som innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. [1] Vissa kompletterande bestämmelser finns i regeringens förordning om LPT samt Socialstyrelsens myndighetsföreskrifter www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Giltigt fr.o.m Version 35322 2020-09-29 2 RUTIN Visitation och genomgång av patienttillhörigheter i psykiatrisk heldygnsvård Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia

När och hur får en kroppsvisitation ske? - Polis - Lawlin

Underårig är enligt svensk lag en person som inte fyllt 18 år. [1]En underårig företräds av en eller två förmyndare, oftast föräldrarna.Den underårige är omyndig och får inte själv bestämma över sin egendom eller åta sig förbindelser utom i vissa undantagsfall. Omyndigförklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap eller godmanskap enligt. avseende könets betydelse för huruvida en kroppsvisitation får verkställas av personer av motsatt kön är idag reglerat enligt lag sedan 1942. Reglerna kring kroppsvisitationer kan idag anses som motsägelsefulla och i viss mån omoderna med hänsyn till nuvarande synen på jämställdhet i samhället men även viktiga at När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka om personen tagit med sig exempelvis narkotika, alkohol, vapen eller förbjuden utrustning Kroppsvisitationen får göras på annat sätt om det finns särskilda skäl. I så fall ska den utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som Polismyndigheten har godkänt för uppgiften. Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro

Vad säger lagen om kroppsvisitation inom LVM institutioner

Grundlagen förbjuder kroppsvisitation, men den tillåter den också, som i fallet med lagen om luftfartsskydd (SFS 2004:1100), helt utan brottsmisstanke. Istället går man just efter den princip Norell kallar för låt-oss-kolla-om-det-finns-något-farligt-där-ute. ____ Lag om ändring i regeringsformen Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen2 ska ha följande lydelse. kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtrolig Vid 23 av dessa tillfällen genomfördes kontrollen någon gång mellan kl. 22 och 06. Merparten av kontrollerna omfattade kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket polislagen (1984:387) och husrannsakan enligt 20 a § samma lag i det fordon som sökanden - ensam eller tillsammans med annan - då befann sig i 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i regeringsformen; utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2 dels att 2, 3 och 8-11 kap. samt 12 kap. 8 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap., dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6-10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 oc

Kroppsvisitation - Straffrätt - Lawlin

 1. JO kritisk till olaglig kroppsvisitation på häkte. En manlig vårdare på häktet i Göteborg kroppsvisiterade en kvinnlig intagen - dessutom med andra män närvarande. Chefs-JO (den högsta justitieombudsmannen) Elisabet Fura kritiserar nu häktet eftersom kroppsvisitationen stred mot lagen
 2. Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling (Smugglingslagen m.m. [101] o.f.). Lag (2014:1497). Anm. Diplomater, se [2833:4]. 8 § [4008] En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev oc
 3. Kroppbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Det är ett tvångsmedel.. I Sverige. Polisen i Sverige har rätt att använda kroppbesiktning i vissa situationer. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada
 4. Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld samt göra kroppsvisitation av säkerhetsskäl, finns i 29 § första och andra styckena polislagen (1984:387). SFS 2019:4
 5. Beslut om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning kan inte grundas enbart på allmänna kunskaper om en persons livsföring eller tidigare brottslighet. Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap. 13 § i förening med 28 kap. 9 § RB)
 6. Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott Uppdaterad: 2019-04-04 tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §
 7. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken.. 13 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.. 14 1.3 Förslag till lag om ändring i Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken sk
50

Polislag (1984:387) Svensk författningssamling 1984:1984

Visitation och lagen om vård av missbrukare Motion 2001/02:So614 av Johan Pehrson (fp) av Johan Pehrson (fp) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ett tydligt avgränsat tvångsmedel för att förhindra att det inom ramen för främst LVM kan smugglas in tillhyggen eller vapen som skapar säkerhets- och otrygghetsproblem Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av en person som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller avser föremål som den visiterade har med sig I lagen ges också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Lag (2003:155). 2 § Beslut enligt 3, 19 , underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg. Lag (1996:630) Promemorian innehåller utöver dessa förslag till ändringar i smugglingslagen även förslag till ändring i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Ändringarna i smugglingslagen och i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder föreslås träda i kraft den 1 juli 2021

Lagen reglerar också bland annat. vad som händer när farliga föremål upptäcks. Säkerhetskontroll på frivårdskontor ska i första hand utföras av Kriminal­vårdens egen personal men den ska även kunna utföras av polismän och ordningsvakter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 grundläggande rättigheter eller i lag skyddade intressen - utökats väsentligt i Sverige.1 Denna utvecklingstendens gäller även för de för polisiär verksamhet vanliga tvångsmedlen kroppsvisitation och kroppsbesiktning, eller med ett gemensamt begrepp kroppsrannsakan. Lag (2010:99). 4 § [4054] Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall utföras i ett avskilt utrymme. Sådan visitation skall ske i vittnes närvaro, om den som undersöker eller den som skall undersökas begär det och det kan ske utan större omgång

Polislag (1984:387) (PL) Lagen

Vid företagande av kroppsvisitation för att finna i denna lag avsett vapen skall vad om kroppsvisitation i brottmål är stadgat iakttagas. Protokoll behöver dock icke föras, såframt särskilt skäl därtill ej föreligger Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008. Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare ska utreda i vilken utsträckning det behövs säkerhetsfrämjande åtgärder i samband med offentliga sammanträden i kommuner och landsting

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen

Kroppsvisitation - Aktivistens kokbo

Lag om ändring av 5 kap. 10 § i tvångsmedelslagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 646/2003, som följer: 5 kap. Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 10 § Förutsättningar för kroppsvisitation Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall skall upphöra att gälla. 2. Den gamla lagen gäller dock fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till förvaltningsrätten före den 1 januari 1989. 3 Lagens innehåll: 1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (förordning (EG) nr 725/2004). 2 § Begrepp i denna lag skall ha samma innebörd som i förordning (EG) nr 725/2004

Given i Nådendal den 24 juli 1998. Lag om ändring av tvångsmedelslagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 1 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 6 kap. 5 § 2 mom.,. dessa lagrum sådana de lyder, 5 kap. 1 § 1 mom. i lag 1011/1995, 10 § 1 mom. i lag 772/1990 och 6 kap. 5 § 2 mom. i lag 565/1997, som följer En person har omhändertagits av polis i samband med en djurrättsdemonstration vid Scans anläggning i Linköping, skriver Corren . Ytterligare sex demonstranter har avlägsnats från platsen

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovs- tagning utföras på honom eller henne Lag (1986:652). 12 § Kroppsvisitation av mera väsentlig omfattning skall såvitt möjligt ske inomhus i avskilt rum och i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får inte utan att synnerliga skäl föreligger verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska

Rättegångsbalk (1942:740) Svensk författningssamling 1942

sköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att blod-prov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas får dock verkställas och bevittnas av en man. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. På regeringens vägnar JENS ORBACK. Kroppsvisitation kan företas inom ramen för en brottsutredning, men även i annan verksamhetsutövning, såsom förebyggande av brott och upprätthållande av ordning och säkerhet. Åtgärd som vidtas i utredning med anledning av brott vidtas med stöd av RB:s regler, medan stöd för åtgärd som vidtas i annan verksamhetsutövning finns i olika specialförfattningar lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. En polisman får vid tillträdet till en offentlig tillställning liksom i lokalen eller på platsen för tillställningen företa kroppsvisitation för att söka efter spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller efter alkohol

UNDER MATTAN: Staten, Advokatsamfundet och SR - Friends of DDR

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Lag (2008:376). 24 september, 2010 kl. 11:00 #6632 Hem » Lag & Rätt. Lag & Rätt. Aktivistens lagbok - Juridisk handbok för politiska aktivister. Funderar du på att anordna en demonstration? Undrar du kanske vad som gäller under en kroppsvisitation, eller när polisen egentligen har rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta dig Lag (1998:1437). 2 § Varje medborgare Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande

Av 2 kap. 23 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får medde-las i strid med Sveriges åtaganden på grund av den Europeiska konventio-nen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lage Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt - ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har Lagens syfte och skyddsändamål. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot. 1. sabotage, kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg,.

Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens

Vi pratar då om olaga id-kontroll, olaga kroppsvisitation, olaga fordonsgenomsökning, olaga registrering samt polisens ursäkt när personen enligt lag vägrar identifiera sig ta till att personen är efterlyst! Det allvarliga är att dessa typer av [ Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av någon som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte görs med metalldetektor eller liknande anordning eller avser föremål som den som visiteras har med sig. Lag (2014:665) Lag . 5 § Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyndigheten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förordnande, av vaktpersonal vid riksdagen. Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller liknande anordning får dock utföras endast av en polisman. Lag Lag . 11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag. Lag

Lag om luftfartsskydd; utfärdad den 18 november 2004. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Lagens innehåll Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av en annan kvinna, om undersökningen inte sker genom metalldetektor el-ler liknande anordning kontrollen omfattar. Lag (2012:325). Särskilda bestämmelser om kroppsvisitation. 9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av en person som är av samma kön som den som visiteras, o I tredje stycket förklarades att, om ej annat stadgas i lag, svensk medborgare skulle skyddas mot att myndighet utsätter honom för kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp, för husrannsakan i bosta den, för intrång i hans brev-, post- eller teleförbindelser eller för hemlig avlyssning

Kalla krigets påverkan

med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Utfärdad den 28 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2 dels att nuvarande 20 a § ska betecknas 20 b §, dels att 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a och 39 §§ ska ha följande lydelse SFS nr 1990:217 Departement/myndighet Försvarsdepartementet Utfärdad 1990-05-17 Författningen har upphävts genom SFS 2010:305 Upphävd 2010-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2009:442 Inledande bestämmelser 1 § I denna lag ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot - sabotage, - terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, - spioneri samt röjande i. Lag (2014:645). 5 § Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som påträffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas

av kränkande kroppsvisitation av uniformerade personer. Som SFS också påpekat finns en liknande rätt i lagen om säkerhetskontroll i domstol (1981:1 064) och riksdagen (1988:144) där det framgår att kroppsvisitation av mer väsentlig omfattning ska ske avskilt och om möjligt i närvaro av ett vittne av samma kön denna lag eller vara förverkade. 15 § Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. Kroppsvisitation, som är av mer väsentlig omfattning, ska om möjligt genomföras inomhus i ett avskilt rum och i ett vittnes närvaro. Kroppsvisitation av en enskild får inte utan synnerliga skä Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (gamla lagen) upphör att gälla. 2. Ett vårdintyg, som uppfyller kraven i den gamla lagen, får längst till och med den 10 januari 1992 godtas som underlag för ett beslut om intagning för tvångsvård enligt den nya lagen Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001, då lagen om straff för varusmuggling skall upphöra att gälla. 2. Den som efter lagens ikraftträdande tar sådan befattning som anges i 12 eller 13 § med en vara som varit föremål för varusmuggling enligt lagen ( 1960:418 ) om straff för varusmuggling skall fällas till ansvar enligt 12 eller 13 § Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-skilda bestämmelser om vård av unga dels att 12, 15 a-15 c, 17-18, 20-20 b, 39, 41 och 42 §§ ska ha följande lydelse

 • Styrketräning barn ålder.
 • Världsrekord 400 meter.
 • Känn ingen sorg film handling.
 • Mina mest spelade låtar på spotify 2017.
 • Travelstart bokningsnummer.
 • Svenska kraftnät inköpsplan.
 • Metal hammer awards 2017 gewinner.
 • Deus ex machina bali.
 • Hyresrätter mariefred.
 • Barnuppfostran boktips.
 • Vad är bokföringslagen.
 • Madrasskydd ikea 180.
 • Keyboards piano.
 • Dextropur dosering.
 • Lunch sandviken lördag.
 • Monatskarte lvb leipzig preis.
 • Grädde innehåll.
 • Ios 11 developer profile download.
 • Ont i höftleden.
 • När kokar socker.
 • Vilnius litauen evenemang.
 • Posten alvesta jobb.
 • Marmor kakel kök.
 • Kylfläns raspberry.
 • Paper template.
 • Mivitotal man.
 • Dreva klös.
 • Stor svart skalbagge sverige.
 • Kyrka till salu stockholm 2017.
 • Sjöhäst fiender.
 • Retinol creme dm drogerie.
 • Tatuera ögonen sverige.
 • Skoter kapell.
 • Bunkefloprojektet svt.
 • Landshypotek bolån bostadsrätt.
 • Fiat freemont kartor.
 • Kan valacker få stånd.
 • Beyblade film på svenska.
 • S 355 stål.
 • Hev zürich rechtsberatung.
 • Bloody mary person.